Moreneprøvetaker


For å ta opp prøver av fast morene, eller tilsvarende masser, kan vi benytte tykkvegget sylinder slik det kan være mulig å gjøre avanserte laboratorieforsøk som treaksial- og ødometerforsøk på massene. Prøvematerialet vil ikke være helt uforstyrret, men ofte av god nok kvalitet til at avanserte forsøk kan gjennomføres. Vi har god erfaring med at dette gir betydelig høyere parametere sammenlignet med erfaringsverdier fra for eksempel Statens vegvesens håndbok V220. Denne metoden anbefales i tilfeller der en har meget faste masser som er sterkere enn erfaringsparameterne tilsier.

Naverboring/ramprøve


Denne metoden gir representative/forstyrrede prøver som kan benyttes til klassifisering og enkle laboratoriumsforsøk. Dette inkluderer vanninnhold, glødetap (måling av organisk innhold), kornfordelingsanalyse og evt. omrørt konusforsøk i tillegg til visuell klassifisering.

Stempelprøvetaking Ø54/75 mm (uforstyrrede prøver)


Uforstyrrede prøver som tas opp ved å presse tynnvegget sylinder gjennom massene. Kan brukes i finkornige masser (silt og leire), men også løsere sandmasser. På laboratoriet kan prøvematerialet benyttes til å kjøre avanserte forsøk som treaksial- og ødometerforsøk i tillegg til rutineforsøk.