Elektriske Piezometer med minne


Elektriske piezometer registrerer poretrykket i installasjonsdybden ved hjelp av trykkmåler i sondespissen. Ettersom måleren har minne, vil en få kontinuerlige målinger fra installasjonstidspunktet. Måleintervaller kan spesifiseres fra 30 min til 24 timer. Siden måleren baserer seg på trykk i spissen, har den rask respons og er derfor også egnet til bruk i tette og lite permeable masser som leire. Ved å installere to eller flere piezometer i samme posisjon, kan målingene brukes til å anslå om det er hydrostatisk poretrykk eller over-/undertrykk mot dybden. Kan også installeres med stasjon for fjernavlesning og kontinuerlig overvåking. Krever eget apparat for å utføre avlesninger (med mindre fjernavlesning benyttes).Hydrauliske Piezometer


I likhet med elektriske piezometer måles det vanntrykk i installasjonsdybden. Hydrauliske piezometer benytter derimot et tynt stigrør for å bestemme poretrykket. Det vil si at måleren er avhengig av at vann transporteres og fyller opp stigrøret til riktig høyde. Responsen er derfor tregere sammenlignet med elektriske piezometer og metoden er derfor best egnet i permeable masser som sand og grus. Måleren har heller ikke minne, som vil si at en kun får én registrering per avlesning. Ved bruk av flere målere i samme posisjon kan poreover- og undertrykk anslås. Krever eget apparat for å utføre avlesninger.

Enkle grunnvannsbrønner


Perforerte rør som installeres til gitt dybde. Grunnvannsstanden måles ved å føre en tynn ledning, som registrerer kontakt med vann, ned i brønnen. Hvor stor andel av røret som perforeres kan spesifiseres. Grunnvannsstanden som måles vil være gjeldende i dybdeintervallet som er perforert. Dersom det er flere grunnvannsspeil i det perforerte partiet, vil ikke dette avsløres av metoden. Siden grunnvannsbrønnen avhenger av vanntransport, er den best egnet i permeable masser. Det oppnås kun én registrering per avlesning.