Totalsondering


Totalsondering er en metode som kombinerer nedpressing og rotasjon, med mulighet for spyling og slagboring. Det vil gi informasjon om relativ fasthet av grunnen, vise lagdelinger og benyttes som bergpåvisning ved boring 3 meter inn i berg.Dreietrykksondering


Bores med konstant nedpressing- og rotasjonshastighet. Sonderingsmotstanden vil da avhenge av hvilke materialer som gjennombores. Spesielt egnet til deteksjon av kvikkleire. Kan ikke bores gjennom faste lag eller berg.

Trykksondering (CPTU)


Ved trykksondering presses sonden ned med konstant nedpressingshastighet, uten rotasjon. Det loggføres spissmotstand, qc, sidefriksjon fs, i tillegg til normalt også poretrykksmåling, u. Målte parametere tegnes opp, og kan tolkes til å gi en rekke styrkeparametere for løsmassene.